كد جلوگيري از انتخاب متن ابزار وبلاگ
كد جلوگيري از انتخاب متن

اگر مي خواهيد كه كاربران قادر به انتخاب متن هاي شما نباشند مي توايند از اين كد استفاده كنيد، اين كد امكان انتخاب متن و تصاوير را از كاربر مي گيرد و افراد مبتدي نمي توانند نوشته هاش شما را كپي كنند.

`ابزارها

پارس ویم